Med miljöhänsyn i fokus

Volvos miljöarbete bygger på hela produktens livscykel och tar hänsyn till den miljöinverkan produkterna har, från design till skrotning och återvinning. Eftersom mer än 90 procent av den totala miljöinverkan från en buss uppstår när den används, ligger tyngdpunkten i miljöarbetet på att minska bränsleförbrukningen, koldioxidutsläppen och andra luftföroreningar som kan vara skadliga för människa och miljö.

Arbetet pågår ständigt vid Volvos tillverkningsanläggningar för att minska förbrukningen av energi och vatten samt utsläppen av olika föroreningar, till exempel lösningsmedel, kväveoxid och svaveldioxid.

Föreningar som skadar ozonskiktet, till exempel CFC-gaser (freoner) och haloner, håller snabbt på att fasas ut. Vid de flesta tillverkningsanläggningarna källsorteras tillverkningsavfall och förpackningsmaterial för återvinning. Transporterna av material till och från anläggningarna anpassas för minimal inverkan på miljön.