ประกาศด้านกฎหมาย

ประกาศด้าน ลิขสิทธิ์

เนื้อหาของเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของ AB Volvo (publ) (หรือบริษัทสาขา ตามที่ระบุ และ/หรือผู้ได้รับสิทธิ์), SE-405 08 Göteborg, สวีเดน สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำ โอนย้าย เผยแพร่ หรือจัดเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ และเสียง โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก AB Volvo (publ) เว้นแต่จะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนตัวอย่างเคร่งครัดหรือมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นเท่านั้น การปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้ง

บางส่วนของเว็บไซต์มีภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

Volvo

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมาย โลโก้ขององค์กร และสัญลักษณ์ที่ปรากฏ เช่น สัญลักษณ์ที่แสดงทางด้านซ้าย อยู่ภายใต้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของ Volvo Trademark Holding AB และ/หรือ AB Volvo (publ) (หรือบริษัทสาขา) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นบนเว็บไซต์