รถโดยสาร

ไทย

วอลโว่ บัส เปิดตัว แชสซีรุ่นใหม่ วอลโว่ B8R อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

วอลโว่ บัส เปิดตัว แชสซีรุ่นใหม่ วอลโว่  B8R อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

วอลโว่ บัส เปิดตัวแชสซีรุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้เครื่องยนต์ของวอลโว่ขนาดความจุ 8 ลิตรเป็นขุมพลังขับเคลื่อนโดยกา หนดเปิดตวัอย่าง เป็นทางการในประเทศไทย วอลโว่รุ่น B8R ซึ่งเป็นการทดแทนวอลโว่รุ่น B7R ทมี่ยีอดจ าหน่ายสูงสุดไปแล้วกว่า 40,000 คนัใน 65 ประเทศทวั่โลก โดยเน้นจุดเด่นของวอลโว่รุ่นใหม่คือ เครื่องยนต์ที่ให้ก าลังสูงขึ้นและให้ประสิทธิภาพการประหยดัน า้มนัเชื้อเพลงิ สูงสุด พร้อมด้วยระยะเวลาเปลยี่นถ่ายน า้มนัเครื่องทนี่านขนึ้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยครบครัน

งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ของ วอลโว่รุ่น B8R จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยไดร้ับการตอบ รับเป็นอย่างดีจากลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงพนักงานภายในบริษทั

“การเปิดทยอยจ าหน่ายวอลโว่ B8R ไปทั่วโลกในครั้งนี้ เราต้องการให้ประเทศต่างๆ มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีความ หลากหลายในการใช้งานมากขึ้น และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นตลอดอายุการใช้งานด้วย” คุณเดวดิ มีด รองประธานบริหาร วอลโว่ บัส เอเชีย แฟซิฟิก กล่าว

ออกแบบเพอื่การใช้งานทหี่ลากหลาย เช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้า วอลโว่ B8R ถูกออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานหลากหลายประเภท อาทิเช่น การใช้งานรถ รับส่งพนักงาน รถบัสส าหรับนักท่องเที่ยว และรถนักเรียน โครงสร้างของตัวรถรวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ ที่แข็งแรงและระบบขับ เคลื่อนที่ผ่านการทดสอบและยืนยันแล้วว่ามีความทนทาน ไวว้างใจได ้

ระบบขับเคลอื่นทใี่ช้เชื้อเพลงิได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เครื่องยนต์ วอลโว่ D8 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลของวอลโว่เองที่ให้ก าลังสูงสุด 330 แรงม้าและแรงบิดสูงสุด 1200 นิวตัน เมตรด้วยพละก าลังมากขึ้นอีก 40 แรงมา้ และใหป้ระสิทธิภาพการประหยัดน ้ามันเชื้อเพลิงสูงสุด เฉกเช่นรุ่นที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการ พิสูจน์แลว้ในทอ้งตลาด อีกทั้งสามารถยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน ้ามันเครื่อง จาก 50,000 ก.ม. เป็น 80,000 ก.ม. สา หรับการขบัขี่ ทางไกล

ความปลอดภัยระดับสูง วอลโว่ B8R ออกแบบมารองรับทุกความตอ้งการในการขบัขี่ที่คล่องตัว ให้ความสะดวกสบายและความปลอดภยั ดว้ยอุปกรณ์ ความปลอดภัยมาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงาน อาทิ ดิสก์เบรกที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของวอลโว่ ระบบป้องกันการ เบรกลอ้ลอ็กตาย (Anti-Lock Brake System - ABS) และระบบควบคุมการทรงตวัของรถแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Stability Program - ESP)

ในประเทศไทย แชสซีรุ่นใหม่ วอลโว่ B8R มาพร้อมดว้ยระบบเทเลมาติกส์ (Telematics) ซ่ึงจะทา ใหผ้ปู้ระกอบการและ ศูนยบ์ริการไดร้ับรู้ขอ้มูลของตวัรถไดท้นัที (real time) อีกทั้งลูกค้าสามารถเลือกเพิ่ม ระบบ I-Coaching ที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถ ท าการขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น และประหยัดน ้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น ดว้ยการแสดงผลลพัธ์แก่ผู้ขับขี่อย่างต่อเนื่อง

วอลโว่ บัส ได้ด าเนินกิจการประกอบแชสซี วอลโว่ B8R ในกรุงเทพฯ โดยนา เขา้ชิ้นส่วนแชสซีจากโรงงานวอลโว่ บัส ในเมืองโบ ราส ประเทศสวเีดน นอกจากนี้แชสซีวอลโว่ B8R พร้อมจ าหน่ายแล้วทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเตรียมความพร้อมสา หรับ มาตรฐานการปล่อยไอเสียยูโร 5 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ข้อมูลด้านเทคนิคของวอลโว่ B8R และวอลโว่ B8RLE  วอลโว่ B8R: ความยาว 10.1–13.1 ม. ความกวา้ง 2.4 ม. ระยะฐานลอ้ 4.5–7.4 ม. น ้าหนักรวม (GVW) สูงสุด 19 ตนั  ระบบขบัเคลื่อน: เครื่องยนต์วอลโว่ D8 ดีเซลแถวเรียงหกสูบ ให้ก าลัง 330 แรงม้า/1200 น.ม. มาตรฐานการปล่อยไอเสีย ยโูร 5 และ ยโูร 3 และระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ ZF  เบรกและระบบเสริมการทรงตัวระหว่างขับขี่ อาทิ ระบบเบรกอิเล็กทรอนิกส์ของวอลโว่ (Volvo EBS), ระบบป้องกัน การเบรกลอ้ลอ็กตาย (Anti-Lock Brake System - ABS), ระบบจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์อันตราย (Brake Blending) , ระบบป้องกันการไหลบนไหล่เขา (Hill Start Aid), ระบบช่วยเบรก (Brake Assist), ระบบควบคุมการ ทรงตวัของรถแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Volvo Electronic Stability Program -ESP), ระบบช่วยเบรก (Integrated hydraulic retarder)