Volvo Buses

SVERIGE

Ökade leveranser och förbättrad lönsamhet för Volvo Bussar

Volvo Bussar redovisar ökade leveranser och förbättrad lönsamhet under årets första kvartal. Omsättningen steg med 31 procent och rörelseresultatet blev 131 miljoner kronor.

Bussmarknaden fortsätter att utvecklas positivt världen över. Under inledningen av året har den europeiska bussmarknaden visat tendenser till fortsatt tillväxt. Turistbussmarknaden i USA och Kanada ökade under första kvartalet och en del operatörer väljer att köpa innan nya miljöregler träder i kraft 2007. I Mexiko uppvisade turistbussmarknaden under första kvartalet en något högre volym än föregående år.

I Sydamerika är marknadsutvecklingen positiv, men i Brasilien finns en viss osäkerhet beroende på valutautvecklingen. I Kina ökar antalet registreringar i framför allt segmentet för mindre stadsbussar, medan Indien ligger på i stort sett samma nivå som föregående år. Generellt sett pressas dock bussoperatörernas lönsamhet av det höga priset på drivmedel.

Bra orderingång och ökade leveranser

Under det första kvartalet var orderingången 2 943 bussar, jämfört med 3 883 samma period föregående år. Skillnaden förklaras av att en stor del (1 243) av rekordordern på 1 779 fordon till Santiago registrerades i orderingången för det första kvartalet 2005. Exklusive Santiagoordern är orderingången 11 % högre än föregående år. Orderingången steg i Europa, USA/Kanada, Mexiko och Kina.

I orderboken fanns vid första kvartalets slut 5 375 bussar, jämfört med 5 862 föregående år. Under det första kvartalet levererades 2 691 bussar (1 978), vilket är 36 % fler än under samma period 2005. Ökningar redovisas på de flesta marknaderna förutom Europa.

Förbättrat rörelseresultat

Nettoomsättningen det första kvartalet uppgick till 4 187 Mkr, en ökning med 31 %, jämfört med 3 196 Mkr föregående år. Justerat för förändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 21 %.

Rörelseresultatet ökade till 131 Mkr, jämfört med 32 Mkr föregående år. Förbättringar noteras i Nord- och Sydamerika, där Mexiko nu också är lönsamt. Även reservdelsaffären fortsätter att utvecklas positivt.

Lansering av nya produkter

Volvo Bussar fokuserar på ökad effektivitet inom både försäljning och det industriella systemet på global basis. Aktiviteterna för att vända resultatet i Kina fortsätter och den ökade andelen lokalt inköpta komponenter medför att kraven enligt Kinas Automotive Policy förväntas uppfyllas senare under 2006. Förberedelser pågår inför introduktionen av Euro 3.

I Europa har serieproduktion av de nya drivlinorna med Euro4/5 startat, vilket medför hög arbetsbelastning samt omställningskostnader under kommande kvartal. Arbetet med den nya motorgenerationen, både avseende produktion och försäljning, har hög prioritet under 2006.

I januari 2006 introducerades Volvos första stadsbussar i Bangalore i Indien – lågentrébussar i premiumsegmentet. Under det första kvartalet har också betydande order tecknats, bland annat 240 turistbussar till Mexiko, 220 stadsbussar till Caracas i Venezuela och 60 dubbelledade bussar till Curitiba. En tilläggsorder har tecknats på 300 stadsbussar till Shanghai i Kina, för leverans före augusti 2006.

Nettoomsättning per marknad

 

 

 

    Första kvartalet

 

Mkr

 

 

 

2006

2005

Förändring

Europa

 

 

 

1 811

1 786

1%

Nordamerika

 

 

 

1 252

885

41%

Sydamerika

 

 

 

424

100

324%

Asien

 

 

 

520

210

148%

Övriga marknader

 

 

 

180

215

-16%

Totalt

 

 

 

4 187

3 196

31%

 

2006-04-25