Volvo Buses

SVERIGE

Fortsatt hög orderingång för Volvo Bussar

Volvo Bussar redovisar högre orderingång men lägre försäljning under årets tredje kvartal jämfört med samma period förra året. Att försäljningen minskat beror främst på att företaget hade en mycket stor leverans av bussar till Santiago, Chile, under tredje kvartalet 2005.

Den globala bussmarknaden fortsätter att vara på en stabil och hög nivå men med inslag av avmattning på vissa marknader. Registreringarna i Europa ökade första halvåret, till viss del som en effekt av att kunder köpt bussar före den 1 oktober då ny, hårdare emissionslagstiftning trädde i kraft. Efter detta har ökningstakten avtagit.

I Nordamerika utvecklas turistbussmarknaden väl och även här stimuleras marknaden av att operatörerna förköper bussar innan nya miljöregler träder i kraft i januari 2007. I Sydamerika är marknaden fortsatt stark med undantag för Brasilien. Den asiatiska marknaden fortsätter att utvecklas positivt.

Under det tredje kvartalet var orderingången 2 374 bussar jämfört med 2 120 bussar samma period föregående år, en ökning med 12%. I orderboken fanns vid tredje kvartalets slut 5 133 bussar, jämfört med 4 301 föregående år (+19%).

Under det tredje kvartalet levererades 2 181 bussar jämfört med 2 358 samma period 2005, en minskning med 8%. Framför allt är det leveranserna i Sydamerika som är färre än under fjolåret, vilket förklaras av den stora leveransen av 1 779 bussar till Santiago i Chile 2005.

Nettoomsättningen det tredje kvartalet uppgick till 3 687 Mkr, en minskning med 6%, jämfört med 3 914 Mkr föregående år. Justerat för förändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 4%.

Rörelseresultatet minskade till 132 Mkr jämfört med 144 Mkr föregående år. Rörelsemarginalen bibehölls och uppgick till 3,6% (3,7), trots betydligt lägre leveranser. Den främsta orsaken till den lägre volymen är minskade leveranser i Sydamerika och leveransstörningar i fabrikerna i Europa vid övergången till ny produktserie.

Volvo Bussars effektivitetsprogram pågår med fortsatt styrka i alla regioner. Den nya motorgenerationen som uppfyller Euro4/5 är i produktion och under lansering under hösten. Detta arbete har fortsatt hög prioritet.

I september lanserade Volvo Bussar de nya turistbussarna 9700, 9900 samt B9R för den europeiska marknaden. Bussarna har blivit mycket väl mottagna. Volvo Bussar lanserade även en ny Euro 3-motorn i Kina.

Under kvartalet offentliggjorde Volvo Bussar en överenskommelse med Jaico Automobiles om att etablera ett gemensamt företag i Indien för tillverkning av busskarosser byggda på Volvo Bussars karossteknologi. Med en ägarandel på 70 % blir Volvo Bussar majoritetsägare i det nya företaget, som planerar att bygga en fabrik med en kapacitet på 1 000 busskarosser per år.

Under kvartalet erhöll Volvo Bussar en betydande order på 499 bussar till Santiago. Tillverkningen startar 2007 för leverans under 2008. Bussarna är en tilläggsorder till ordern på 1 779 bussar, som levererades 2005.

 

 

Nettoomsättning per marknad

Tredje kvartalet

Första tre kvartalen

Mkr

2006

2005

Förändr.

2006

2005

Förändr.

Europa

1 539

1 712

-10%

5 280

5 323

-1%

Nordamerika

1 124

957

17%

3 571

3 001

19%

Sydamerika

381

581

-34%

1 258

1 245

1%

Asien

425

466

-9%

1 616

1 065

52%

Övriga marknader

218

198

10%

655

695

-6%

Totalt

3 687

3 914

-6%

12 380

11 329

9%

 

 

 

2006-10-24

För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, +46 31 322 52 00, per-martin.johansson@volvo.com