Volvo Buses

SVERIGE

Minskad vinst för Volvo Bussar

Volvo Bussar redovisar en vinst på 72 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2008, vilket är något lägre än samma period förra året. Bussbranchen påverkas av lågkonjunkturen men i betydligt lägre grad än övrig fordondsindustri.

I Europa fortsätter turistbussmarknaden att minska medan stadsbussmarknaden upprätthålls med fortsatt efterfrågan på miljöanpassade fordon och hybrider.

Konjunkturnedgången i Nordamerika har en kraftigt negativ påverkan på marknaden för turistbussar och husbussar. Den amerikanska stadsbussmarknaden visar inte några tecken på avmattning och fortsätter att växa. Intresset är stort för hybridlösningar.

I Mexiko ökade den totala bussmarknaden under året med 48% från låga volymer, till stor del på grund av förköpseffekter inför de nya emissionskraven 2009. Finanskrisen ger nu effekter på turistbussmarknaden som minskar, dock finns ett fortsatt intresse för Bus Rapid Transit-lösningar.

I Sydamerika är marknaden fortsatt stark för stadsbussar och intercitybussar. I Brasilien finns dock tecken på en vikande marknad för tunga bussar. Bussmarknaden i Asien fortsätter alltjämt att öka men med lägre hastighet. Under de första nio månaderna ökade marknaden i Kina med cirka 20% varav stadsbussar står för den största andelen.

Under det fjärde kvartalet var orderingången 2 238 bussar och chassier, en minskning med 18% jämfört med 2 717 föregående år. Orderingången ökade i Europa och Nordamerika medan övriga marknader minskade. Under kvartalet levererades 3 080 (3 412) bussar, en minskning med 10% jämfört med det fjärde kvartalet 2007.

Det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 6% till 5 481 Mkr (5 173). Justerat för förändrade valutakurser var ökningen 2%. Rörelseresultatet uppgick till 72 Mkr (93) och rörelsemarginalen var 1,3% (1,8). Det lägre rörelseresultatet är huvudsakligen en effekt av förändrade valutakurser och fortsatt hög aktivitetsnivå inom forskning och utveckling.

Volvo Bussars globala lönsamhetsprogram med inriktning på kostnadsreduktion, fortsätter med oförminskad kraft, vilket nu börjar visar positiva resultat. Dock har nedgången i den globala ekonomin lett till lägre orderingång vilket gör det nödvändigt med ytterligare kostnadsminskningar och kraftfull fokusering på kassaflöde.

I inledningen av 2009 introducerades Volvo 9700 för linjetrafik på den nordamerikanska marknaden. Tillverkningen sker i Mexiko.

Volvo Bussars hybridprojekt har tagit nästa steg mot serieproduktion och startar inom kort fälttester med sex dubbeldäckare i London och en hybridbuss i Göteborg.

Ett antal betydande order annonserades under kvartalet, däribland Volvo Bussars första hybridorder avseende sex Volvo 7700 hybrid till Luxemburg.

Nettoomsättning per marknad

Fjärde kvartalet

Helåret

Mkr

2008

2007

Förändring, %

2008

2007

Förändring, %

Europa

1 995

2 365

-16

7 321

7 767

-6

Nordamerika

1 709

1 456

17

5 355

4 630

16

Sydamerika

695

667

4

1 571

1 623

-3

Asien

705

473

49

2 094

1 802

16

Övriga marknader

377

212

78

971

786

24

Totalt

5 481

5 173

6

17 312

16 608

4

 

Download