Volvo Buses

SVERIGE

Ökade leveranser för Volvo Bussar

Volvo Bussar levererade fler bussar under det tredje kvartalet 2009 än under samma kvartal föregående år. 2 351 levererade bussar var en ökning med 11 %. Resultatet var dock negativt.

Den globala bussmarknaden fortsatte att minska under det tredje kvartalet, framförallt inom segmentet för turistbussar. Även stadsbussmarknaden kännetecknas av återhållsamhet, förutom i USA, Kina och Indien, där myndigheterna genom stimulanspaket stöder inköp av moderna och miljövänliga fordon.

I Europa har turistbussmarknaden fortsatt att minska under det tredje kvartalet och redovisar en nedgång på 30–35%. Även stadsbussmarknaden har påverkats negativt av konjunkturnedgången.
I USA och Kanada fortsätter marknaden för turistbussar att minska. Utvecklingen på marknaden för stadsbussar är stabil på en fortsatt hög nivå. I Mexiko är utvecklingen på turistbussmarknaden likartad den i USA, och registreringarna minskade med 69% till och med augusti. I Sydamerika har nedgången under året varit mycket kraftig för både intercity- och turistbussar men tecken finns på en svag återhämtning.

Den totala bussmarknaden i region International (Asien, Mellanöstern, Australien och Afrika) minskade med cirka 30% under det första halvåret, vilket är den senast redovisade perioden, jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror till största delen på att stadsbussmarknaderna i Kina och Indien gått ned.

Under det tredje kvartalet var orderingången 2.547 bussar och chassier, vilket var en ökning med 10% jämfört med föregående år. Orderingången ökade i Asien och Sydamerika medan den minskade med 47% i Europa.
Under kvartalet levererades 2.351 (2.119) bussar, vilket var en ökning med 11% jämfört med samma kvartal föregående år. Förskjutningen i marknadsmixen består med en kraftig ökning i Asien (+120%) samt lägre leveranser i Europa (–24%) och Nord- och Sydamerika (–22% respektive –46%). 

Det tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 3.990 Mkr (3.822), vilket var en ökning med 4%. Justerat för förändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 2%. Rörelseresultatet uppgick till –91 Mkr jämfört med –72 Mkr det tredje kvartalet 2008. Rörelsemarginalen var –2,3% (–1,9). Rörelseresultatet påverkades av en negativ produkt- och marknadsmix samt leveransstörningar i samband med kapacitetsökningen i den nordamerikanska stadsbussproduktionen.

Den negativa marknadsutvecklingen i kombination med den omfattande förändringen i marknadsmixen kräver ytterligare kostnadsbesparingar. Tidigare program pågår med oförminskad styrka för att minska lagren och sänka kostnaderna.

Under det tredje kvartalet har ett antal betydande order tecknats, bland annat en order på 150 dubbeldäckare med den miljövänliga EuroV-motorn till Singapore. Volvo Bussar har under hösten även fått ett antal order på högkapacitetsbussar, bland annat 100 dubbelledbussar till Sao Paolo i Brasilien och 134 ledbussar till Transmilenio i Bogota, Colombia. Volvo Bussar har därmed stärkt positionen som ledande leverantör av BRT-system i världen.

Nettoomsättning per marknad

Tredje kvartalet

Första tre kvartalen

Mkr

2009

2008

Förändring, %

2009

2008

Föränding, %

Europa

1 589

1 547

3

5 693

5 295

8

Nordamerika

1 177

1 239

-5

3 749

3 625

3

Sydamerika

197

368

-46

669

871

-23

Asien

841

468

80

1 782

1 381

29

Övriga marknader

186

200

-7

779

590

32

Totalt

3 990

3 822

4

12 672

11 762

8

Download

SVE_Pressinfo_Volvo_Q3.doc Format DOC Size 63 KB