Volvo Buses

SVERIGE

Ökad orderingång för Volvo Bussar

Volvo Bussar redovisar både ökade leveranser och ökad orderingång under fjärde kvartalet 2009 jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet var dock negativt.
Den globala bussmarknaden har stabiliserats på en låg nivå med positiv utveckling i Sydamerika och Asien. Under 2009 föll turistbussmarknaden med 35-60 % beroende på marknad, vilket reducerade Volvo Bussars försäljning av turistbussar avsevärt, trots ökade marknadsandelar. Stadsbussmarknaden minskade inte lika mycket, 0-25 % beroende på marknad.

Statliga stimulanspaket för inköp av moderna miljövänliga bussar i Asien har hållit uppe volymerna. Bussmarknaden bedöms stå inför en svag återhämtning i Nordamerika under 2010. I Europa förväntas en stabil, låg nivå och i övriga delar av världen spås en positiv utveckling.

Ökad orderingång
Under det fjärde kvartalet ökade orderingången med 34 % till 3 003 bussar och chassier, jämfört med 2 238 föregående år. Orderingången ökade i Mexiko, Sydamerika, Europa och Asien.
Under kvartalet levererades 3 272 (3 080) bussar vilket är en ökning med 6 % jämfört med föregående år. Produkt- och marknadsmixen fortsatte att vara ofördelaktig från ett lönsamhetsperspektiv genom avsevärt lägre försäljning av turistbussar i Nordamerika och Europa och ökad försäljning av stadsbussar i Indien och Kina.
 
Rörelseförlust i kvartalet

Det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 4 % till 5 793 Mkr (5 589). Justerat för förändrade valutakurser steg nettoomsättningen med 6 %. Jämfört med det tredje kvartalet 2009 steg försäljningen med 45 %.

Rörelseresultatet uppgick till -46 Mkr jämfört med -91 Mkr det tredje kvartalet 2009 och 72 Mkr det fjärde kvartalet 2008. Rörelsemarginalen var -0,8 % jämfört med -2,3 % det tredje kvartalet 2009 och 1,3 % det fjärde kvartalet 2008. Resultatet påverkades negativt av produkt- och marknadsmixen samt kostnader relaterade till produktionsstörningar i Nova Bus i Nordamerika. Under kvartalet minskade Volvo Bussar lagren avsevärt.

Fortsatta kostnadssänkningar
De pågående programmen med syfte att sänka kostnaderna och förbättra kapitalanvändningen bidrog till att minska rörelseförlusten under det fjärde kvartalet 2009 jämfört med det tredje kvartalet 2009. Dock fortsätter fokus att vara inriktat på att sänka break-evennivån i varje region för att säkerställa lönsamhet.

I januari 2010 beställde Norska Nettbuss 12 Volvo 7700 hybridbussar med leverans under 2010. Nettbuss blir därmed först i Norden med att ta hybridtekniken i kommersiellt bruk.