Volvo Buses

SVERIGE

Förbättrad lönsamhet för Volvo Bussar

Volvo Bussar redovisar förbättrad lönsamhet med en vinst på 259 miljoner kronor för andra kvartalet 2010, trots att volymerna var något lägre än samma period året innan.förbättr
Under januari till maj 2010 var antalet registrerade bussar i västra Europa det lägsta sedan 2004, men det finns tecken på att turistbussmarknaden nått botten. Stadsbussmarknaden uppvisar en hög aktivitet i Norden och Spanien medan övriga Europa präglas av låg efterfrågan.

Bussmarknaden i Nordamerika är fortfarande hårt drabbad av lågkonjunkturen, och det finns inga tecken på återhämtning för turistbussar samtidigt som registreringarna av stadsbussar minskar. I Sydamerika förbättras marknaden för intercity- och turistbusstrafik samtidigt som aktiviteten inom stadsbussar är bra. I Asien har utvecklingen generellt varit mycket positiv och det finns en ökad efterfrågan på tunga bussar.

Under det andra kvartalet levererades 2 297 bussar, vilket är en minskning med 7 % jämfört med 2 464 bussar under det andra kvartalet föregående år. Leveranserna ökade i Nord- och Sydamerika samt Australien medan Europa och Kina uppvisar lägre volymer. Under kvartalet uppgick orderingången till 3 081 bussar, jämfört med 3 204 bussar föregående år, vilket var en minskning med 4 %.

Det andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 12 % till 5 253 Mkr (4 676 ). Justerat för förändrade valutakurser steg nettoomsättningen med 12 %. Rörelseresultatet uppgick till 259 Mkr jämfört med -118 Mkr det andra kvartalet 2009. Rörelsemarginalen var 4,9 % jämfört med -2,5 % det andra kvartalet 2009 som ett resultat av kostnadssänkande åtgärder genomförda under 2009 och en positiv marknadsmix.

Det rådande konjunkturläget och därmed variationerna i de olika marknaderna innebär fortsatt fokus på lönsamhet med nuvarande volymer och en fortsatt reducering av den totala kostnadsstrukturen. Under det andra kvartalet har Volvo Bussar startat serieproduktionen av hybridbussar i fabriken i Polen och orderbanken är nu cirka 100 hybridbussar. Ett flertal viktiga leveransavtal undertecknades, bland dem en order på 240 turistbussar till ADO i Mexiko.

Nettoomsättning per marknad

Andra kvartalet

 

Första två kvartalen

 

Mkr

2010

2009

Förändring, %

2010

2009

Föränd-ring, %

Europa

1 864

2 365

-21

3 322

4 104

-19

Nordamerika

1 725

1 261

37

3 762

2 572

46

Sydamerika

327

190

72

723

472

53

Asien

664

536

24

1 577

941

68

Övriga marknader

673

324

108

936

593

58

Totalt

5 253

4 676

12

10 320

8 682

19


Download