Volvo Buses

SVERIGE

Ökad orderingång för Volvo Bussar

Volvo Bussar redovisar en ökad orderingång och förbättrad lönsamhet under första kvartalet 2011. På grund av tuffare miljökrav och höga bränslepriser ökar efterfrågan på hybridbussar globalt.

Utvecklingen på bussmarknaden varierar kraftigt över världen – från fortsatt nedgång till kraftig uppgång. Den europeiska marknaden är överlag på en låg nivå, men en svag
uppgång förväntas för totalmarknaden under 2011. Under det första kvartalet
skedde en återhämtning på stadsbussmarknaden i Storbritannien samtidigt som aktiviteten i Norden var hög.

I Nordamerika ökar turistbussmarknaden medan efterfrågan på stadsbussar fortsätter att minska eftersom städernas svaga ekonomi gör att de senareläggare nyinköp av fordon. I Mexiko ökar aktiviteten något inom både turist- och stadsbussar medan
intresset är stort för BRT-system.

I Sydamerika är efterfrågan stabilt hög och i Brasilien finns tydliga tecken på förköpseffekter inför Euro V, som är de nya emissionsregler som träder i kraft den 1 januari 2012. I Kina, Stillahavsasien och Mellanöstern är upphandlingarna generellt höga. Mot bakgrund av stigande miljökrav och höga bränslepriser noteras en globalt ökad efterfrågan på hybridbussar.

Högre orderingång
Leveranserna under det första kvartalet 2011 uppgick till 2.533 bussar jämfört med
2.552 bussar samma kvartal 2010. Marknadsmixen har förändrats med ökade leveranser i Nordamerika och Sydamerika och lägre volymer i Europa och Asien. Under det första kvartalet steg orderingången med 17% till 2.369 bussar jämfört med 2.033 bussar föregående år.

Under det första kvartalet tecknades ett antal betydande order, bland annat en på
180 bussar till kollektivtrafiken i New York City, varav 90 Prevost- och 90 Novabussar. Volvo Bussar har därtill fått order på 463 busschassier till BRT-system i Curitiba i Brasilien. I Storbritannien togs en order på 240 fordon till First Group bestående av dubbeldäckare, singeldäckare och 38 hybridbussar,vilket är den enskilt största ordern på hybrider hittills.

Det första kvartalet minskade nettoomsättningen med 4% till 4.859 Mkr (5.067). I
lokala valutor ökade nettoomsättningen med 2%.Rörelseresultatet det första kvartalet
2011 uppgick till 281 Mkr (145). Rörelsemarginalen var 5,8% (2,9). Förbättringen är
ett resultat av kostnadssänkande åtgärder framför allt i det industriella systemet samt
en positiv påverkan om 80 Mkr från en tillgodoräkning av mervärdesskattereduktion i Brasilien som hänförs till tidigare år.

Det långsiktiga förbättringsprogrammet, som för 2010 visade goda resultat avseende såväl lönsamhet som kostnads- och kapitaleffektivitet,fortsätter. För att förbättra lönsamheten 2011 fokuseras på lönsam tillväxt samt fortsatt kostnadsreduktion.

Kapacitetsökningar genomförs i Sydamerika, Mexiko, Nordamerika och Indien. I april meddelades att Volvo Bussar tillsammans med samriskpartnern SAIC kommer att investera i ett nytt utvecklingscenter i Kina för installation av drivlinor för hybrid- och eldrivna bussar.

Nettoomsättning per marknad

 

 

Första kvartalet

Föränd-

Mkr

2011

2010

ring, %

Europa

1.420

1.458

–3

Nordamerika

1.657

2.037

–19

Sydamerika

351

396

–11

Asien

907

913

–1

Övriga marknader

524

263

99

Totalt

4.859

5.067

–4

Download