Volvo Buses

SVERIGE

2010 starkt år för Volvo Bussar

2010 blev ett starkt år för Volvo Bussar med fler sålda bussar än året innan och ett kraftigt förbättrat resultat. Under fjärde kvartalet ökade orderintaget med 22 procent.

Den globala bussmarknaden visar en splittrad utveckling. Europa kännetecknas av fortsatt svag efterfrågan, men vissa positiva tecken kan noteras för turistbussmarknaden. I Nordamerika är marknaden för turistbussar fortsatt svag, men det finns signaler om att botten är nådd. För stadsbussar är trenden fortsatt negativ.

Marknaden i Mexiko följer i stort sett utvecklingen i USA, med låg aktivitet överlag men med ett stort intresse för så kallade Bus Rapid Transit-system (BRT). I Sydamerika ökar efterfrågan både på turist- och stadsbussmarknaden.

Den totala bussmarknaden i Asien och Afrika uppvisar en kraftig ökning. Det är framför allt Kina och Indien som står för den största ökningen.

Under 2010 levererades 10 229 bussar vilket är en ökning från 9 857 året innan. Leveranserna under det fjärde kvartalet var på samma nivå som föregående år, 3.230 bussar jämfört med 3.272 bussar 2009.

Under det fjärde kvartalet uppgick orderingången till 3.677 bussar jämfört med 3.003 bussar föregående år, vilket är en ökning med 22%. Sydamerika och Stillahavsasien står för den största ökningen. I det fjärde kvartalet ingår en order till Perth i Australien på 650 bussar som ska levereras över en tioårsperiod.

Under kvartalet tecknades den hittills största ordern i Indien, 100 turistbussar, som kommer att levereras under 2011. Samtidigt meddelade Volvo Bussar att man köpt återstoden av aktierna (30%) från samriskpartnern Azad Group i Indien.

Volvo är den klart dominerande leverantören av bussar till BRT-system i Latinamerika. Volvo Bussar fick under kvartalet order på 463 busschassier, varav 383 till det stora BRT-systemet i Curitiba i Brasilien och 80 ledbussar till Quito i Ecuador. 

Det fjärde kvartalet sjönk nettoomsättningen med 3% till 5.602 Mkr (5.793). Justerat för förändrade valutakurser sjönk nettoomsättningen med 1%.

Rörelseresultatet förbättrades kraftigt under 2010 till en vinst på 780 miljoner kronor jämfört med en förlust 350 miljoner kronor under 2009. Rörelseresultatet under fjärde kvartalet uppgick till 221 Mkr jämfört med -46 Mkr det fjärde kvartalet 2009.

Rörelsemarginalen var 3,9% jämfört med -0,8% det fjärde kvartalet 2009. Den förbättrade lönsamheten är framför allt ett resultat av ökad försäljning, förbättrad marknadsmix och kostnadsbesparingar.

Trots svaga marknader i Nordamerika och Europa har Volvo Bussar tack vare ett långsiktigt, globalt förbättringsprogram förbättrat lönsamheten och kapitaleffektiviteten. Vidare kommer inriktningen mot lönsam tillväxt att adderas till förbättringsprogrammet med fortsatt starkt fokus på kostnads- och kapitaleffektivitet.

Nettoomsättning per marknad

Fjärde kvartalet

 

Helåret

 

Mkr

2010

2009

Föränd-ring, %

2010

2009

Föränd-ring, %

Europa

1 581

2 014

-21

6 242

7 707

-19

Nordamerika

1 885

1 924

-2

7 200

5 673

27

Sydamerika

582

566

3

1 737

1 235

41

Asien

947

967

-2

3 299

2 749

20

Övriga marknader

607

322

89

2 038

1 101

85

Totalt

5 602

5 793

-3

20 516

18 465

11