Volvo Buses

SVERIGE

Ökad försäljning för Volvo Bussar

Volvo Bussar redovisar kraftigt ökade leveranser under det tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. 2 954 bussar levererades vilket är en uppgång med 37 % .
Den totala bussmarknaden i Nordamerika och Europa fortsätter att visa en negativ utveckling medan Sydamerika och Asien växer snabbt.

Bussmarknaden i Europa är fortsatt svag med hård konkurrens och den förväntas inte återhämta sig under 2011. I Nordamerika minskar stadsbussmarknaden som en effekt av de budgetrestriktioner som fortfarande råder i städerna.  Det finns indikationer på en viss ökning på turistbussmarknaden men i lägre takt än förväntat.

I Mexiko har den totala bussmarknaden ökat markant under året men från en mycket låg nivå 2010. Den totala bussmarknaden i Brasilien ökar vilket delvis drivs av förköp inför övergången till Euro V och många pågående BRT-upphandlingar (Bus Rapid Transit) i städerna. I övriga Sydamerika är stadsbussmarknaden också positiv.

Leveranserna under det tredje kvartalet 2011 uppgick till 2.954 bussar jämfört med 2.151 bussar samma kvartal 2010, en ökning med 37%, där Sydamerika står för den största ökningen. Orderingången för det tredje kvartalet uppgick till 2.580 bussar jämfört med 2.845 bussar samma period föregående år, en minskning med 9%.

Under kvartalet erhölls ett antal betydande order, inklusive 90 bussar till pendlingstrafiken i New York City. Detta innebär ett steg in i ett helt nytt segment i New York City. I Mexiko erhölls en order på 54 bussar varav 8 hybridbussar. Dessa är de första Volvohybriderna i trafik i Mexiko och utanför Europa. Därutöver tecknades ytterligare en order på 91 bussar till Nobina i Norge, varav 32 är hybridbussar som kommer att gå i trafik i Tromsö.

Det tredje kvartalet steg nettoomsättningen med 12% till 5.157 Mkr (4.594). Justerat för förändrade valutakurser steg nettoomsättningen med 21%. Rörelseresultatet det tredje kvartalet uppgick till 185 Mkr (155). Jämfört med det tredje kvartalet 2010 påverkades rörelseresultatet negativt av förändrade valutakurser med 46 Mkr. Rörelsemarginalen var 3,6% (3,4).

Download