Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussar – lönsamheten påverkad av minskad försäljning

Leveranser under tredje kvartalet 2012 uppgick till 2 137 bussar jämfört med 2 954 bussar samma kvartal 2011, en minskning med 28%. Orderingången det tredje kvartalet uppgick till 2 267 bussar jämfört med 2 580 bussar samma period förra året. Det tredje kvartalet minskade nettoomsättningen med 16% till 4 256 Mkr (5 043).


Fortsatt låg efterfrågan på världens bussmarknader med undantag för Asien
Efterfrågan fortsatte att vara låg på de flesta av världens bussmarknader med undantag för Asien. I Europa var totalmarknaden 9% lägre under de åtta första månaderna 2012 jämfört med samma period 2011. För helåret 2012 förväntas marknaden vara på sin lägsta nivå hittills och uppgå till cirka 21 000 bussar. I Sydeuropa är nedgången nu över 40%. I hela Europa fortsätter den avsevärda prispressen i samtliga upphandlingar.

I Nordamerika fortsätter stadsbussmarknaden att försvagas. Återhämtningen på marknaden för turistbussar fortsätter att vara långsam.Den sydamerikanska marknaden försvagas, delvis som en effekt av förköpen av bussar inför Euro V och av operatörernas avvaktan inför kommunalval.

De asiatiska bussmarknaderna fortsätter att växa, framför allt i Indien och Kina. I Indien visar visserligen det tredje kvartalet en mindre nedgång på 3% i totalmarknaden jämfört med samma period föregående år, men totalmarknaden har vuxit med 12% hittills i år. I Kina har totalmarknaden stigit med 11% jämfört med samma period 2011.


Lägre orderingång och leveranser

Leveranserna under det tredje kvartalet 2012 uppgick till 2 137 bussar jämfört med 2 954 bussar samma kvartal 2011, en minskning med 28%. Med undantag för marknaderna i Asien hade samtliga marknader minskade leveranser under det tredje kvartalet jämfört med samma period förra året. Volvo Bussar har stärkt sina marknadsandelar i Europa, delvis tack vare försäljningen av hybridbussar. Volvo Bussar har totalt sett sålt fler än 800 hybridbussar i 20 länder och efterfrågan på denna typ av produkt ökar.


Orderingången det tredje kvartalet uppgick till 2 267 bussar jämfört med 2 580 bussar samma period förra året. Under det tredje kvartalet 2012 undertecknades ett flertal viktiga order, varav 160 ledbussar och 460 frontmotorbussar till Belo Horizonte i Brasilien, 120 dubbelledbussar till Bogota i Colombia, 153 låggolvsledbussar till Toronto i Kanada, 270 bussar till Israel och 29 hybridbussar till Göteborg.

Rörelseförlust det tredje kvartalet

Det tredje kvartalet minskade nettoomsättningen med 16% till 4 256 Mkr (5 043). Justerat för förändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 15%. Bussar gjorde en rörelseförlust på 58 Mkr jämfört med en vinst på 205 Mkr föregående år. Rörelsemarginalen var -1,4% (+4,1). Rörelseresultatet påverkades negativt av lägre volymer, en negativ marknadsmix och lågt kapacitetsutnyttjande. Rörelseresultatet påverkades positivt av förändrade valutakurser med 79 Mkr.


Volvo Bussar har beslutat att koncentrera den europeiska tillverkningen av kompletta bussar till Wroclaw i Polen och avsluta tillverkningen i Säffle mot mitten av 2013. Flytten förväntas ha en negativ påverkan om cirka 100 Mkr på Volvokoncernens rörelseresultat det fjärde kvartalet 2012. För mer information, kontakta:

Helena Lind, pressansvarig Volvo Bussar AB
tel: 031-323 52 67

Download