Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussar – svaga marknader fortsätter att påverka lönsamheten

En svag världsmarknad bidrog till en förlust på 129 Mkr för Volvo Bussar i det fjärde kvartalet 2012. Orderingången det fjärde kvartalet uppgick till 3 068 bussar jämfört med (3 941). Volvo Bussar har ökat sina marknadsandelar i Nordamerika, Sydamerika och Europa. Totalt levererades 10 678 bussar under året, en nedgång med 16% jämfört med 2011.

Världsmarknaden för bussar på fortsatt låg nivå

Efterfrågan var under året låg på de flesta bussmarknader med undantag för Asien. I Europa bedöms marknaden för helåret uppgå till 20 600 enheter, vilket är 13% lägre än under 2011. I Sydeuropa är nedgången nära 40%. Den betydande prispressen fortsätter i samtliga upphandlingar i Europa.

I Nordamerika fortsätter stadsbussmarknaden att vara svag på grund av budgetsituationen i USA och återhämtningen inom turistbussar är fortsatt långsam. Den sydamerikanska marknaden är fortsatt svag, delvis som en effekt av förköpen av bussar inför Euro 5 och av operatörernas avvaktan i samband kommunalval i Brasilien.

De asiatiska bussmarknaderna fortsätter att växa, men i en långsammare takt på grund av världskonjunkturen. I Indien steg marknaden med 3%. I Kina steg marknaden med 6% jämfört med 2011.

Volvo Bussar har stärkt sina marknadspositioner i sina kärnmarknader.

Lägre orderingång och leveranser
Leveranserna under det fjärde kvartalet 2012 uppgick till 3 244 bussar jämfört med 4 172 bussar samma kvartal 2011, en minskning med 22%. Samtliga marknader hade minskade leveranser under det fjärde kvartalet jämfört med samma period 2011. Marknadsandelarna har ökat i Nordamerika, Sydamerika och Europa.

Orderingången det fjärde kvartalet uppgick till 3 068 bussar jämfört med (3 941). Minskningen förklaras av den svaga världsmarknaden. Trots den minskade orderingången jämfört med 2011, som var ett rekordår för Volvo Bussar, så innebar det fjärde kvartalet en förbättrad trend jämfört med de föregående kvartalen under 2012.

Under det fjärde kvartalet undertecknades flera viktiga order, inklusive 310 turistbussar till Rio de Janeiro i Brasilien, 475 hybridbussar till Quebec i Kanada och 150 helelektriska bussar till Qingdao i Kina som ska levereras av Sunwin (ett samriskbolag mellan Volvo Bussar och SAIC Motor). Sunwin levererade totalt 413 helelektriska bussar under 2012, vilket gjorde företaget till ledande i Kina och en världsledande leverantör av helelektriska bussar över 10 meter under 2012.


Rörelseförlust det fjärde kvartalet

Det fjärde kvartalet minskade nettoomsättningen med 14% till 5 626 Mkr (6 571). Justerat för förändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 12%. Bussar gjorde en rörelseförlust på 129 Mkr jämfört med ett rörelseresultat på 308 Mkr föregående år. Rörelsemarginalen var -2,3% (+4.7). Rörelseresultatet påverkades negativt av fortsatt låga volymer, en negativ marknadsmix och lågt kapacitetsutnyttjande.

Omstruktureringsåtgärder relaterade till flytten av tillverkning från Säffle i Sverige till Wroclaw i Polen och inom Sunwin Bus i Shanghai i Kina påverkade rörelseresultatet under det fjärde kvartalet med 110 Mkr. Jämfört med det fjärde kvartalet 2011 påverkades rörelseresultatet positivt av förändrade valutakurser med 21 Mkr.

Kostnadssänkande åtgärder för att motverka den negativa marknadsutvecklingen är under genomförande.

 

 

Nettoomsättning per marknad

Fjärde kvartalet

 

Helåret

 

Mkr

2012

2011

Föränd-ring, %

2012

2011

Föränd-ring, %

Europa

1 825

2 139

-15

6 200

6 631

-7

Nordamerika

1 826

2 164

-16

6 675

7 532

-11

Sydamerika

801

1 000

-20

2 794

2 715

3

Asien

751

814

-8

2 853

2 953

-3

Övriga marknader

423

455

-7

1 774

1 992

-11

Totalt

5 626

6 571

-14

20 295

21 823

-7


 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lind, presschef, Volvo Bussar AB
tel: 031-323 62 57

Download