Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussar – positivt resultat i en fortsatt svag marknad

I en fortsatt svag marknad redovisar Volvo Bussar ett rörelseresultat på 36 Mkr för det första kvartalet 2014 (-88). Leveranserna uppgick till 1 775 bussar under det första kvartalet 2014, en minskning med 3% jämfört med samma period 2013.

Trots viss förbättring är den globala bussmarknaden totalt sett på en fortsatt låg nivå. I Nordamerika är trenden för turistbuss- och transitbussmarknaden stabil till något positiv, vilket är i linje med utvecklingen i ekonomin överlag. I Latinamerika karaktäriseras den brasilianska marknaden av osäkerhet.

De asiatiska marknaderna visar tillväxt, men på låga nivåer. I Europa steg totalmarknaden under de två första månaderna 2014, framför allt driven av en stark utveckling i Tyskland och Frankrike.

Volvo Bussars leveranser uppgick till 1 775 bussar under det första kvartalet 2014, jämfört med 1 825 bussar samma period 2013, vilket var en minskning med 3%. Leveranserna i Sydamerika steg med 23% jämfört med samma period 2013. Leveranserna i Europa minskade med 32%. Orderingången det första kvartalet uppgick till 1 374 bussar, vilket var 35% färre än samma period föregående år.

Nettoomsättningen det första kvartalet minskade med 3% till 3 367 Mkr (3 482). Justerat för förändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 2%.

Bussar gjorde ett rörelseresultat på 36 Mkr jämfört med en förlust på 88 Mkr under det första kvartalet 2013. Rörelsemarginalen uppgick till 1,1% (-2,5). Den förbättrade lönsamheten är framför allt ett resultat av förbättrade bruttomarginaler.

Effektiviteten i fabrikerna påverkades negativt av övergången till Euro 6, men utvecklas enligt plan. Jämfört med det första kvartalet 2013 påverkades rörelseresultatet negativt av förändrade valutakurser om 65 Mkr.

Nettoomsättning per marknad

Första kvartalet

 

Mkr

2014

2013

Föränd-ring, %

Europa

985

1 307

-25

Nordamerika

1 067

1 124

-5

Sydamerika

705

432

63

Asien

415

364

14

Övriga marknader

195

255

-23

Totalt

3 367

3 482

-3

För mer information, kontakta:
Helena Lind, presschef Volvo Bussar
Tel: 031-323 62 57

Download