Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussar – positivt resultat i svag marknad

På en fortsatt svag marknad redovisar Volvo Bussar ett rörelseresultat på 50 Mkr för det fjärde kvartalet 2013. Nettoomsättningen steg med 2% till 5 512 Mkr (5 385) under det fjärde kvartalet. Orderingången det fjärde kvartalet uppgick till 2 406 bussar, vilket var en minskning med 17% jämfört med samma period förra året. Under kvartalet togs en order på 414 stadsbussar till New York City.


Svag global bussmarknad visar tecken på återhämtning
Efterfrågan fortsatte att vara låg på den globala bussmarknaden under det fjärde kvartalet. Den allmänna konjunkturutvecklingen i Europa fortsätter att sätta press på marknaden. I Asien är tillväxten på fortsatt låga nivåer, men marknaden förväntas återhämta sig under 2014. I Kina har myndigheterna infört åtgärder med subventionering av hybrider, laddhybrider och helelektriska bussar. Den indiska marknaden fortsätter att vara svag, med en särskilt svag utveckling inom turistbusssegmentet som en direkt konsekvens av en svag konjunkturutveckling. Den nordamerikanska marknaden fortsätter att återhämta sig i långsam takt.

 

Elektriska bussar och Bus Rapid Transit i fokus
Volvo Bussars nordamerikanska dotterbolag Nova Bus och Société de transport de Montréal har ingått en överenskommelse om ett projekt kring elektrifiering av kollektivtrafiken i Montréal. Därutöver har Nova Bus tagit en order på 414 låggolvs-bussar med en option på ytterligare 700 fordon från MTA New York City Transit.

Volvo Bussar har stärkt sitt hybridprogram med försäljningsstarten av Volvo 7900 Hybrid i ledbussvariant. Den har en kapacitet på 154 passagerare och upp till 30% lägre bränsleförbrukning än nuvarande dieselversion.

Leveranserna under det fjärde kvartalet 2013 uppgick till 3 096 bussar jämfört med 2 849 bussar samma kvartal 2012, en ökning med 9%. Orderingången det fjärde kvartalet uppgick till 2 406 bussar, en minskning med 17% jämfört med det fjärde kvartalet 2012.


Positivt resultat i kvartalet
Det fjärde kvartalet steg nettoomsättningen med 2% till 5 512 Mkr (5 385). Justerat för förändrade valutakurser steg nettoomsättningen med 7%. Rörelseresultatet uppgick till 50 Mkr jämfört med ett rörelseresultat på -22 Mkr under det fjärde kvartalet 2012 exklusive omstruktureringskostnader på 110 Mkr föregående år. Rörelsemarginalen var 0,9% jämfört med -0,4% exklusive omstruktureringskostnader det fjärde kvartalet föregående år.

Ökade volymer bidrog till det positiva resultatet det fjärde kvartalet. Dock fortsätter den svaga marknadsutvecklingen och prispressen att påverka lönsamheten. Jämfört med det fjärde kvartalet 2012 påverkades rörelseresultatet negativt av förändrade valutakurser uppgående till 70 Mkr.

Ett globalt program för att sänka kostnaderna genomförs inom Volvo Bussar för att motverka den negativa marknadsutvecklingen och kompensera för valutakurseffekterna. Ytterligare åtgärder genomförs under 2014.

Nettoomsättning per marknad

Fjärde kvartalet

 

Helåret

 

Mkr

2013

2012

Föränd-ring, %

2013

2012

Föränd-ring, %

Europa

1 620

1 825

-11

5 429

6 200

-12

Nordamerika

2 171

1 826

19

5 929

6 675

-11

Sydamerika

701

801

-13

1 836

2 794

-34

Asien

628

508

24

2 055

2 149

-4

Övriga marknader

392

422

-7

1 457

1 768

-18

Totalt

5 512

5 384

2

16 707

19 587

-15

 

6 februari 2014

För mer information, kontakta:
Helena Lind, presschef Volvo Bussar AB
tel: 031-323 52 67

Download