Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussar – förbättrat resultat i en marknad som återhämtar sig långsamt

I en marknad som återhämtar sig långsamt redovisar Volvo Bussar ett rörelseresultat på 70 Mkr för det andra kvartalet 2014 (11). Leveranserna uppgick till 2 194 bussar, en ökning med 7%. Orderingången det andra kvartalet uppgick till 2 403 bussar, vilket var en ökning med 3% jämfört med samma period förra året.

Den globala bussmarknaden återhämtar sig långsamt från historiskt låga nivåer. I Europahar totalmarknaden varit något upp under årets fyra första månader. De asiatiska marknaderna visar tillväxt, men från låga nivåer. I Sydamerika är utvecklingen på den brasilianska stadsbussmarknaden fortsatt svag, medan segmentet för turistbussar återhämtar sig gradvis. Det finns en klar trend mot elektromobilitet med stort intresse för hybridteknik för kollektivtrafik i Sydamerika. I Nordamerika är trenden på turistbuss- och transitbussmarknaden något positiv.


Volvo Bussar levererade 2 194 bussar under det andra kvartalet 2014, jämfört med 2 050 bussar under det andra kvartalet 2013, en ökning med 7%. Leveranserna i Sydamerika steg med 20%. Leveranserna i Europa var upp med 33% medan de minskade med 35% i Asien. Orderingången det andra kvartalet uppgick till 2 403 bussar, vilket var 3% fler än föregående år.

Nettoomsättningen det andra kvartalet steg med 19% till 4 775 Mkr (4 008). Justerat för förändrade valutakurser steg nettoomsättningen med 18%. Bussar redovisade ett rörelseresultat på 70 Mkr (11) exklusive omstruktureringskostnader på 6 Mkr (0).

Rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 1,5% (0,3). Resultatökningen är en effekt av en förbättrad eftermarknadsaffär och högre volymer, vilket delvis motverkades av produktionsstörningar och negativ produktmix. Jämfört med det andra kvartalet 2013 påverkades rörelseresultatet positivt av förändrade valutakurser om 30 Mkr.

 

Nettoomsättning per marknad

Andra kvartalet

 

Första två kvartalen

 

Mkr

2014

2013

Föränd-ring, %

2014

2013

Föränd-ring, %

Europa

1 912

1 387

38

2 900

2 694

8

Nordamerika

1 544

1 278

21

2 613

2 402

9

Sydamerika

479

391

23

1 184

824

44

Asien

443

535

-17

858

899

-5

Övriga marknader

396

418

-5

587

671

-13

Totalt

4 775

4 008

19

8 142

7 490

9