Volvo Buses

SVERIGE

Elbussar ger bättre hälsa för boende

De boende längs en busslinje i Göteborg mådde betydlig bättre när helt eldrivna Volvobussar ersatte de tidigare bussarna. Tack vare de sänkta bullernivåerna minskade både sömnstörningar, trötthet och nedstämdhet. Det visar en studie vid Göteborgs universitet initierad av ElectriCity där Volvokoncernen är en partner.
En Volvo elbuss vid en laddningsstation
Hösten 2019 introducerades bussar med eldrift på busslinje 60 i Göteborg. En studie vid Göteborgs universitet visar att de sänkta bullernivåerna gjorde att de boende mådde bättre.

”Det är väldigt glädjande att vi nu har forskning som visar att elbussar inte bara minskar bullernivåerna, utan att de också får människor att må bättre. Denna kunskap ger nya möjligheter för bättre stadsplanering och ökad flexibilitet för kollektivtrafik i städer,” säger Marie Carlsson, City Mobility Director på Volvo Bussar.

Hösten 2019 introducerades bussar med eldrift på busslinje 60 i Göteborg. Sträckningen för den aktuella busslinjen är bitvis rejält kuperad. Bullernivåerna från tidigare busstrafik har upplevts som påtagliga, särskilt vid uppförsbackar. Tidigare mätningar har visat på störningar från lågfrekvent buller i bostäder i området.

”Problemet med lågfrekvent buller är att det lättare tränger in i bostäder och även små nivåhöjningar kan märkas tydligt,” säger Kerstin Persson Waye, professor i miljömedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och ansvarig för studien.

I studien skickades enkäter ut till slumpvis utvalda boende. Hälften bodde längs busslinjen, övriga bodde en bit ifrån och utgjorde en referensgrupp. De boende fick svara på frågor både före och efter övergången till eldrivna bussar. Parallellt gjordes också noggranna ljudmätningar inne i flera bostäder.

Resultatet visade på tydliga skillnader. Både när det gäller de faktiska bullernivåer, vad de boende upplevde och hur de påverkades. Andelen som märkte av buller från bussar minskade från 75 till 39 procent. Andelen som stördes i mycket hög grad sjönk från 26 till 5 procent.

De upplevda hälsoeffekterna var också tydliga. Andelen som kände sig uttröttade en-två gånger i veckan sjönk från 49 till 39 procent, ner till samma nivå som referensgruppen. Andelen nedstämda minskade från 22 till 17 procent. Betydligt färre sa sig också vara mycket sömniga dagtid.

”De som bodde nära busslinjerna mådde betydligt bättre. Även om vi inte med säkerhet kan säga att resultaten speglar hela populationen, tror vi att de är relevanta för bostadsområden där busstrafiken passerar nära. Om annan trafik i stadsmiljön också blir tystare, så kommer det här att förbättra folkhälsan,” säger Kerstin Persson Waye.

”Allt fler städer väljer att elektrifiera sin kollektivtrafik för att minska miljöpåverkan och vara långsiktigt hållbar. Att elbussar har en så tydlig påverkan på människors välmående borde också vara en stark drivkraft för att välja elbussar,” säger Marie Carlsson.


Göteborg
27 april 2022


För ytterligare information, kontakta: Joakim Kenndal, Presschef vid Volvo Bussar,
telefon: +46 739 02 51 50 eller e-post:
joakim.kenndal@volvo.com

För frågor om studien kontakta Kerstin Persson Waye, tel: +46 766 18 36 04 eller e-post:
kerstin.persson.waye@amm.gu.se