Volvo Buses

SVERIGE

Bullerstudie visar att tysta elbussar skapar nya möjligheter för stadsplanering

De tystare stadsmiljöer som elbussar bidrar till har också stor påverkan på boendes sömn och hälsa. "Elektrifieringen av kollektivtrafiken skapar enorma möjligheter när vi planerar och bygger framtidens hållbara städer", säger Belma Krslak, bullerexpert i Göteborgs stad.
Flygbild över Göteborg med elektrisk buss
Göteborg växer snabbt. Utsläppsfria och tysta bussar skapar nya möjligheter för hur vi bygger och planerar bostäder och kollektivtrafik.

Buller är en av de största hälsoriskerna i städer. Enligt WHO har trafikbuller en skadlig inverkan på nästan var tredje person i Europa och en av fem utsätts nattetid regelbundet för så höga ljudnivåer att det kan skada hälsan.

– Om du exponeras för höga bullernivåer under en längre tid kan det påverka koncentrationsförmågan, öka stressreaktioner i kroppen och leda till sömnproblem. Att minimera buller är därför jätteviktigt när vi planerar för nya bostäder, säger Belma Krslak, miljöanalytiker och bullersakkunnig på miljöförvaltningen i Göteborg.

Elektriska bussar gör stor skillnad för lågfrekvent buller

I många stora städer kommer mycket av trafikbullret från genomfartsleder. Men även tung trafik som kör i låga hastigheter inne i stadskärnan och bostadsområden är ett stort problem. 

– Lågfrekvent buller från tunga fordon är svårt att dämpa och det tränger in i bostäder på ett annat sätt än högfrekventa ljud gör. Här ser vi att elektrifieringen av fordon kan göra stor skillnad, säger Belma Krslak.

Elektrifieringen av kollektivtrafiken gör att vi kan planera nya kollektivtrafikstråk närmare befintliga bostäder och även bygga nya bostäder närmre de busslinjer vi redan har, utan att de boende störs.

Göteborg ligger i framkant när det gäller elektrifiering av kollektivtrafiken. Redan 2015 rullade de första elbussarna ut i staden och 2019 infördes helelektriska bussar på linje 60, som går genom flera tätbebyggda bostadsområden.

Tydliga hälsoeffekter för boende

I en ny vetenskaplig studie har Göteborgs universitet undersökt hur övergången till elektriska och tysta bussar på linje 60 påverkat de boendes hälsa. Och förändringarna efter bytet till elbussar var tydliga. Både när det gällde de faktiska bullernivåerna och vad de boende själva noterade. Bland annat sjönk andelen som märkte av buller från bussar från 75 till 39 procent.

De upplevda hälsoeffekterna var också tydliga. Andelen som kände sig uttröttade en-två gånger i veckan sjönk från 49 till 39 procent. Andelen nedstämda gick från 22 till 17 procent. Betydligt färre sa sig också vara mycket sömniga dagtid.

– Just längs den här sträckan har vi tidigare fått in många klagomål från personer som störts av buller. Även om studien på många sätt bekräftar det vi trodde, blir man ju väldigt glad över att elbussarna har inneburit en så märkbar förändring för de boende. Det ger viktiga insikter för oss som jobbar med stadsutveckling, säger Belma Krslak.

Belma Krslak, miljöanalytiker, Göteborgs Stad

Test med hållplatser inomhus

Precis som många andra storstäder växer Göteborg snabbt och de närmaste 15 åren ska staden ge plats åt 115 000 nya invånare. Det ställer höga krav på planeringen av nya bostäder och infrastruktur. En tyst och utsläppsfri kollektivtrafik kan trafikera platser som idag inte är tillgängliga för trafik.

– Vi ser förtätning som det mest hållbara sättet att växa på och elektrifieringen av kollektivtrafiken skapar enorma möjligheter. Den gör att vi kan planera nya kollektivtrafikstråk närmare befintliga bostäder och även bygga nya bostäder närmre de busslinjer vi redan har, utan att de boende störs. Elbussar skapar ju även möjligheter att ha hållplatser inomhus, vilket också testats här i Göteborg med positiva resultat, säger Belma Krslak.

2030 ska alla stadsbussar vara elektriska

I dagsläget har Göteborg mer än 170 elbussar och 2030 ska all stadsbusstrafik vara elektrifierad. En fossilfri kollektivtrafik är en viktig del i stadens mål att bli klimatneutral och minska trafikbullret. Men för att nå målen krävs också att trafikflödena minskar och att fler ställer om till ett hållbart resande.

– Om vi kan erbjuda invånarna en tyst och utsläppsfri kollektivtrafik nära där de bor, minskar behoven av att ha egen bil.

Stadsutveckling är en lång process och enligt Belma Krslak kommer det att dröja innan man ser de stora effekterna av elektrifieringen. Men bullerstudien bekräftar att det är rätt väg att gå.

– Resultatet visar ju att övergången till elbussar redan haft en positiv påverkan på boendes hälsa. Elektrifieringen av tunga fordon inne i staden är ett jätteviktigt steg i vår strävan att skapa bättre och mer hållbara livsmiljöer.

Fakta bullerstudien

  • Bullerstudien på linje 60 har utförts av Göteborgs Universitet på initiativ av ElectriCity, ett samarbete där industri, forskning och samhälle utvecklar och testar lösningar för morgondagens elektrifierade transporter.
  • Bullerstudien omfattade enkäter till slumpvis utvalda boende före och efter övergången till eldrivna bussar. Hälften bodde längs busslinjen. Den andra halvan, som bodde en bit ifrån, utgjorde referensgrupp.
  • Parallellt gjordes ljudmätningar i flera bostäder.
  • Ansvarig för studien är Kerstin Persson Waye, professor i miljömedicin på Göteborgs universitet.

Vill du veta mer om bullerstudien och vilka möjligheter elektriska bussar skapar för framtidens stadsplanering? Se vår tv-sändning ”Healthier cities with electric buses”.

Related News