Volvo Buses

SVERIGE

Ökad orderingång för Volvo Bussar

Volvo Bussar redovisar en vinst på 155 miljoner kronor för tredje kvartalet. Både omsättningen och orderingången var högre än samma kvartal förra året.
Den europeiska bussmarknaden fortsätter att vara svag och hade till och med september minskat med cirka 10 % jämfört med 2009. Dock kan en viss återhämtning noteras för turistbussar.

I Nordamerika fortsätter den negativa trenden för både stadsbussar och turistbussar och marknaden för turistbussar förväntas nå en historiskt låg nivå 2010. I Mexiko finns tecken på en svag återhämtning men från mycket låga nivåer. I Sydamerika ökar intresset för turistbussar samtidigt som nivån för stadsbussar är god.

I Asien och Övriga marknader är marknadsutvecklingen generellt positiv med ett ökat intresse för tunga bussar, framförallt i Asien.

Under kvartalet uppgick orderingången till 2 845 bussar, jämfört med 2 547 bussar föregående år, vilket är en ökning med 12 %. Leveranserna under det tredje kvartalet minskade med 9 % till 2 151 bussar, jämfört med 2 351 bussar det tredje kvartalet 2009 framför allt som en effekt av en minskning i Kina efter vårens stora leveranser av bussar till världsutställningen i Shanghai.

Det tredje kvartalet steg nettoomsättningen med 15 % till 4 594 Mkr (3.990). Justerat för förändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 13 %. Tidigare genomförda investeringar i USA resulterar nu i en bra försäljningsutveckling med ökade marknadsandelar.

Rörelseresultatet uppgick till 155 Mkr jämfört med -91 Mkr det tredje kvartalet 2009. Rörelsemarginalen var 3,4 % jämfört med -2,3 % det tredje kvartalet 2009. Förbättringen är ett resultat av ökad försäljning, förbättrad marknadsmix och kostnadsrationaliseringar.

Eftersom bussmarknaden inte visar någon betydande återhämtning i världen, fortsätter ansträngningarna för att nå tillfredsställande lönsamhet på rådande volymer samtidigt som fokus riktas mot upphandlingar för att öka orderintaget, framförallt i Europa och Nordamerika.

Volvo Bussar lanserade två nya produkter under kvartalet. Den första av dessa, intercitybussen Volvo 8900, har en helt ny kaross och nytt chassi och byggs i ett modulbaserat koncept. Den andra, turistbussen Volvo 9500, är ett komplement till Volvo 9700 och 9900 och svarar upp mot den ökade efterfrågan inom mediumsegmentet.

Ett flertal viktiga order tecknades under kvartalet, bland annat 1 000 busschassier till Panama City. Låg bränsleförbrukning och hög tillgänglighet var avgörande för kunden. Leveranserna påbörjas i slutet av 2010. En order på 300 chassier till dubbeldäckare har säkrats till kunden SBS Transit i Singapore. Med hänsyn till miljön har SBS åter valt Volvos Euro V-motorer trots att dessa ännu inte är obligatoriska i Singapore.

Nettoomsättning per marknad

Tredje kvartalet

 

Första tre kvartalen

 

Mkr

2010

2009

Föränd-ring, %

2010

2009

Föränd-ring, %

Europa

1 339

1 589

-16

4 661

5 693

-18

Nordamerika

1 553

1 177

32

5 315

3 749

42

Sydamerika

432

197

119

1 155

669

73

Asien

775

841

-8

2 352

1 782

32

Övriga marknader

495

186

166

1 431

779

84

Totalt

4 594

3 990

15

14 914

12 672

18


Download