Volvo Buses

SVERIGE

Samarbete tar geofencing till en ny nivå

Konnektivitet och digitalisering ger nya möjligheter att skapa säkrare, renare och tystare städer. I ett samarbetsprojekt har Volvo Bussar och Göteborgs stad utvecklat en unik digital plattform där geofencingzoner snabbt kan skapas och laddas ner till stadens fordon.
En elektrisk Volvobuss i en geofencingzon
Göteborgs stad har utvecklat en plattform där de själva kan rita upp geofencingzoner, till exempel för att begränsa hastigheten vid skolor och andra platser med många oskyddade trafikanter. Tekniken har nu testats tillsammans med Volvo Bussar.

Volvo Bussar och Göteborgs stad ligger båda långt fram när det gäller att testa och utveckla uppkopplade lösningar som bidrar till att skapa smidigare urban mobilitet och mer attraktiva städer.

En viktig del i det här projektet har varit att skapa en plattform som är så standardiserad som möjligt för att den också ska kunna användas av andra.

– Att ha en samarbetspartner som Volvo Bussar som kan testa och utveckla den här tekniken tillsammans med oss har varit helt avgörande för att lyckas med det. Vi kommer nu att sprida kunskapen vidare till andra städer i Sverige och Europa, säger Malin Stoldt, projektledare på Trafikkontoret inom Göteborgs stad.

Att ha en samarbetspartner som Volvo Bussar som kan testa och utveckla den här tekniken tillsammans med oss har varit helt avgörande.

Redan idag används geofencingtekniken Zone Management på tusentals Volvobussar runt om i hela världen med väldigt lyckade resultat. På de Volvobussar som rullar i Göteborgs kollektivtrafik används tekniken för att begränsa hastigheten vid till exempel skolor och hållplatser, och för att slå över till eldrift i utsläppsfria zoner. I det nyligen avslutade projektet Digitaliserade infrastrukturzoner har Trafikkontoret och Volvo Bussar tagit geofencing ytterligare ett steg och integrerat sina system.

Trafikkontoret har utvecklat en unik digital plattform med öppna data som gör att de själva kan rita upp geofencingzoner i staden. Så fort en ny zon skapats i plattformen görs den tillgänglig i ett API och operatören (i det här projektet Volvo Bussar) kan ladda ner informationen till bussen. Beroende på vilken zon som ritats upp, anpassar sig sedan bussen automatiskt till de regler som gäller för hastighet och drivlina.

Den nya plattformen gör att Göteborgs stad kommer att kunna använda geofencing ännu mer dynamiskt och utöka zonerna till fler platser och tillfällen vid behov.

– På det här sättet kan vi på ett mer effektivt och flexibelt sätt öka trafiksäkerheten och i framtiden även inkludera fler typer av fordon som kör för staden. Precis som i andra storstäder är ju ytan begränsad, med den här tekniken skapas möjligheter att anpassa trafiken till bland annat tid på dygnet eller olika evenemang, säger Malin Stoldt.

Malin Stoldt, Trafikkontoret inom Göteborgs stad

Tekniken har testats och utvecklats i nära samarbete med Volvo Bussar, Volvo Group Connected Solutions och Trafikkontoret.

– Vi går mot fler automatiserade och uppkopplade fordon. Samarbeten är en förutsättning för att vi ska kunna skapa framtidens lösningar. Vi som väghållare är bara en av många aktörer i en lång kedja, säger Malin Stoldt.

Volvo Bussar ser också ett stort värde i att delta i den här typen av projekt.

Genom att dela insikter och erfarenheter blir vårt bidrag till staden ännu större.
Jenny Solinder, Volvo Bussar

– Teknikutvecklingen går väldigt fort och det finns stora vinster i att samarbeta. Genom att dela insikter och erfarenheter blir vårt bidrag till staden ännu större. Det här projektet har också gett oss möjlighet att sprida de positiva effekter som geofencing har till fler, säger Jenny Solinder, ansvarig för projektet på Volvo Bussar.

För Trafikkontoret är det långsiktiga målet att bygga ut systemet och göra geofencing till en naturlig del av trafikmiljön i Göteborg.

– Vi har redan nu flera aktörer i staden som är intresserade av att testa den här tekniken och bidra till ökad trafiksäkerhet, förbättra trafikflöden, renare luft och mindre buller, säger Malin Stoldt.

Related News